DELEŽNIKI

 

Opredeljevanje deležnikov

 

Kakšni so njihovi interesi in kaj si lahko obetajo od storitve?
Kaj lahko k temu prispevajo in katere vire lahko zagotovijo?
Kaj pričakujejo od storitve in kakšne pogoje imajo pri tem?
Kateri njihovi interesi so navzkriž s predvideno storitvijo?
Na kakšen način je mogoče nasloviti ta navzkrižja interesov?

 

 

Vplivnost in pomembnost deležnikov

 

Vplivnost

je stopnja relativne moči, ki jo imajo posamezni deležniki pri odločanju na nekem območju, in moči, ki jo imajo nad drugimi lokalnimi deležniki; vplivnost je mogoče opredeliti na lestvici od 1 (malo moči pri odločanju) do 2 (veliko moči pri odločanju).

 

Pomembnost

je stopnja interesa, ki jo posamezni deležniki izkazujejo za projekt in cilje projekta na nekem območju; pomembnost je moč opredeliti na lestvici od 1 (majhen interes za projekt in cilje projekta) do 2 (velik interes za projekt in cilje projekta).

 

 

 

Motivacije in naravnanost deležnikov

 

Motivacije

se ocenjujejo na spektru od notranjih (zadovoljstvo/zanimanje za sodelovanje) do zunanjih (materialna pričakovanja pri sodelovanju) spodbud za delovanje. Zainteresirane strani lahko izrecno navedejo svoje motivacije ali pa te motivacije okvirno opredelijo projektni partnerji, ki sestavljajo prikaz deležnikov. Motivacije so tesno povezane s pričakovanji, ki jih imajo deležniki od projekta, in so lahko znak zavezanosti k projektu.

 

Naravnanost

se ocenjuje na spektru od naravnosti k sebi (bistvo odločitev deležnikov je v njihovem notranjem svetu) do naravnanosti k drugim (bistvo odločitev deležnikov je v svetu zunaj njih). Naravnanost lahko deležniki eksplicitno izrazijo ali pa jo okvirno opredeli projektni partner, ki sestavlja prikaz deležnikov.

 

 

Odpri orodje